Kona-ba ami

La haluha passado hodi hateke ba futuro.

Estaleiro Naval Mondego, estaleiro ida ke bo´ot ba daruak iha Portugal, pratikamente iha ona istório tinan 80 nia laran iha área konstrusaun no reparasaun.  To´o oras ne´e kostrui ona navios / embarkasoens  no estruturas metálikas sira seluk. No estaleiro ida ne maka kostrui ona embarkasoens ba Marinha Portuguesa hamutuk 77. 

Missaun

Iha 2012, Atlanticeagle Shipbuilding (AES) garante konsezaun ba Estaleiru Navais Mondego no mantein kompeténsia teknika no rekursu umanu hotu, aumenta rekursu sira husi Estaleiru Navais São Jacinto (Aveiro) uluk. Nune’e, hasoru eskola rua iha naran naviál, garante kontinuidade iha kualidade konstrusaun no reparasaun ne’ebé iha ona kualidade ne’ebé boot tebes no kiik iha konstrusaun alumíniu, ne’ebé ainda nafatin no ezklui estaleiru ida ne’e iha nivel nasional.

AES hetan lokalizasaun privilejiada iha biban ida laran foho Mondego (Figueira da Foz – Portugal) no área disponivel hamutuk liu tiha 60.000m2. Iha 2022, sósi rua ba AES, Timor-Leste no Bruno Costa, hahu hasai prosesu rekuperasaun no hadi’a kondisaun fisika, estrutural no organisasionál estaleiru nian, ho objetivu revitalizasaun no dinamizasaun iha perspetiva longu prazu. Posivel atu rekupera edifisiu no ekipamentu, restabelese no to’o hadi’a prosesu produtivu no kontrolu, fo preparasaun ba kompañia atu hakarak atu hetan fila fali iha loron rua no kria kondisaun atu sai kompetitivu no sustentável iha longu prazu.

Estratéjia kompañia nian inklui diversifikasaun no metalomekánika sei sai mós iha dalan. Ho prokura ne’ebé aumenta ona, ita iha estaleiru ho kapasidade atu dezenvolve servisu hotu-hotu iha área ne’e.

Mundu foun ba enerjia renovável Offshore sei sai oportunidade boot ba estaleiru iha Portugal no Figueira da Foz sai iha liman hamutuk nain lima (5) ne’ebé autoriza atu explora husi Estadu Portugués, nia lokalizasaun no kondisaun privilejiadu fo hakat ba kolaborasaun no apoiu iha revolusaun industria ne’ebé reál liu ida ne’e.

Estratéjia no suksesu kompañia ida ne’e, ne’ebé klasifika hanesan interese estratéjiku nasional, sei presiza, obrigatóriamente, formasaun no transferénsia konhesimentu. Formasaun sei sai eito fundamental iha investimentu longu prazu ne’ebé ami halo. Importante agora mak transferénsia konhesimentu no esperiénsia boot ba jerasaun foun no espesialmente ba Timor oan sira ne’ebé ona servisu hamutuk ho ami.